การหาค่า t-test

การคำนวณหาค่า D คำนวณค่า D ยกกำลังสอง / การหาผลรวมค่า D / การคัดลอกสูตร / HOME

 


การคำนวณหาค่า D (ค่าความแตกต่าง)

Click ที่เซลล์ D4 พิมพ์สูตร  = C4-B4  แล้วกดแป้น Enter

 


การคำนวณหาค่า D ^ 2

Click  ที่เซลล์  E4  พิมพ์สูตร  =D4^2  แล้วกดแป้น Enter

 


การหาผลรวมค่า D

  1. Click  ที่เซลล์  D24  พิมพ์สูตร  =SUM(D4:D23)  แล้วกดแป้น Enter
  2. หรือ Click ที่เซลล์ D4 แล้วใช้ Pointer ชี้ที่มุมล่างขวาของเซลล์ D4 เมื่อปรากฏเครื่องหมาย + ให้ Drag เมาส์จากตำแหน่งดังกล่าวลงมาสิ้นสุดที่เซลล์  D23 ก่อนปล่อยปุ่มเมาส์  จากนั้น Click ที่ไอคอน บนแถบเครื่องมือ  จะปรากฏสูตรที่เซลล์ D24 เป็น  =SUM(D4:D23)  เช่นกัน
  3.  


การคัดลอกสูตรโดยวิธี AutoFill

  • Click ี่เซลล์  C25 พิมพ์สูตร =D24/SQRT((A23*E24-D24^2)/(A23-1))    แล้วกดแป้น Enter
  • ชี้ Pointer ไปที่มุมล่างขวาของเซลล์ D4 เมื่อปรากฏเครื่องหมาย + ให้ Drag เมาส์จากจุดดังกล่าวลงไปสิ้นสุดที่เซลล์ D23 แล้วปล่อยปุ่มเมาส์
  • สูตรจากเซลล์ D4 จะถูกคัดลอกลงไปวางยังกลุ่มเซลล์ D5:D23 โดยอัตโนมัติ
  • ชี้ Pointer ไปที่มุมล่างขวาของเซลล์ E4 เมื่อปรากฏเครื่องหมาย + ให้ Drag เมาส์จากจุดดังกล่าวลงไปสิ้นสุดที่เซลล์ E24 แล้วปล่อยปุ่มเมาส์
  • สูตรจากเซลล์ E4 จะถูกคัดลอกลงไปวางยังกลุ่มเซลล์ E5:E24 โดยอัตโนมัติ

 

 

 


บรรทัดบนสุด