การหาค่าอำนาจแจกแจงของข้อสอบ

[ การหาค่าอำนาจแจกแจง ]   [การแปลความคุณภาพ]   [การคัดลอกสูตร AutoFill]   [ HOME ]


การหาค่าอำนาจแจกแจง

Click  ที่เซลล์  E5  พิมพ์สูตร 

=(B5-C5)/(D5/2)  แล้วกดแป้น Enter

(คำนวณจากสูตร r = (Ru - Rl) / (T / 2)

 


การแปลความคุณภาพ

Click  ที่เซลล์  F5 พิมพ์สูตรดังนี้

=IF(E5>0.39,"ดีมาก",IF(E5>0.29,"ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุงบ้าง",IF(E5>0.19,"พอใช้ได้ แต่ต้องปรับปรุง",IF(E5<0.2,"ใช้ไม่ได้ ตัดทิ้งไปเลย"))))

แล้วกดแป้น  Enter

 


 

การคัดลอกสูตรโดยวิธี AutoFill

  • เลือกกลุ่มเซลล์ E5:F5 โดย Click ที่เซลล์ E5 แล้ว Drag เมาส์ที่ไปเซลล์ F5
  • ชี้ Pointer ไปที่มุมล่างขวาของเซลล์ F5 เมื่อปรากฏเครื่องหมาย + ให้ Drag เมาส์จากจุดดังกล่าวลงไปสิ้นสุดที่เซลล์ F29 (ซึ่งเป็นข้อมูลสุดท้ายของข้อสอบ) แล้วปล่อยปุ่มเมาส์
  • สูตรจากกลุ่มเซลล์ E5:F5 จะถูกคัดลอกลงไปวางยังกลุ่มเซลล์ E6:F29 โดยอัตโนมัติ

 

   

 


ย้อนกลับ