การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)


Click ที่เซลล์ J8 พิมพ์สูตร =SQRT(((0*C8)+(1*D8)+(4*E8)+(9*F8)+(16*G8))/H8-(I8^2)) แล้วกด Enter หากผลที่ได้มีทศนิยมหลายตำแหน่ง ควรปรับจำนวนทศนิยมให้เหมาะสมเช่น 5 ตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อควรระวัง  สูตรที่พิมพ์นั้น ต้องมีวงเล็บเปิด-ปิดตามลำดับก่อน-หลังอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นจะคำนวณค่า SD ผิดพลาด