การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  1. Click ที่เซลล์ K4 แล้วพิมพ์สูตรดังนี้   =SQRT(((16*B4)+(9*C4)+(4*D4)+(1*E4)+(0*F4))/(G4)-(J4^2))  แล้วกด Enter  เวลาพิมพ์สูตร ต้องพิมพ์วงเล็บปิด-เปิดให้ครบจำนวนและเรียงลำดับก่อน-หลังให้ถูกต้อง
  2. ฟังก์ชันที่ใช้ =SQRT(....) เพื่อหารากกำลังที่ 2      ส่วนเครื่องหมาย ^2 นั้นแสดงถึงเซลล์นั้นยกกำลัง 2
  3. แล้วคัดลอกสูตรจากเซลล์ K4  ไปวางไว้ยังกลุ่มเซลล์ K5:K11 (ได้แก่เซลล์ K5,K6,K7,K8,K9,K10 และ K11)