โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเซีย

Print
Volle ball Air Asiaวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รับมอบถ้วยรางวัลวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเซียและแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลขามทะเลสอวิทยา รุ่นอายุ ๑๔ ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดขอนแก่น รับประทานถ้วยรางวัลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดีครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๘ และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม/ครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
 

ประชุมผู้ปกครอง

Print
ประชุมผู้ปกครองวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากร ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ในการเชิญมาประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย การประชุมชั้นเรียนเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาในการเรียนของนักเรียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ รวมทั้งรับฟังสิ่งที่ผู้ปกครองเสนอแนะ (กล้องครูลดาวัลย์)

 

ต้อนรับครูนภัสสร ศรีสุนทร

Print
ต้อนรับครูนภัสสรวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-บุคลากร ต้อนรับครูนภัสสร ศรีสุนทร และคณะ ในการย้ายจากโรงเรียนศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี มาปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 

หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น

Print
หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูบุคลากร อนุรักษ์การแต่งกายตามนโยบาย "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"
 

มอบเกียรติบัตรเหรียญทอง

Print
มอบเกียรติบัตรวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ น.ส.กิตยาภรณ์ หารโสภา นายพัชร กกสูงเนิน โดยมีนายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ นางอัญชัญ งามสูงเนิน เป็นผู้ฝึกสอน
 

อบรมการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ

Print
อบรมการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
   
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ "การพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)" ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯศิลปะ และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าประชุม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดโดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๑
 

มอบเกียรติบัตร

Print

มอบเกียรติบัตรวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
        นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยครูสุวรรณ์ แสนประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาได้รางวัลที่ ๓ และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท จากนั้นมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม(เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป)และผลการเรียนดีเด่น(เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐-๓.๗๔)

 

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชทานเพลิงพระศพ

Print

 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์  นักเรียน ม.๖ ช่วยบริการ  พระราชทานเพลิงพระศพ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
    คณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดหนองขุ่น โดยมีนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธี  และนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ให้บริการน้ำ

 

ไว้ทุกข์ในวันพระราชทานเพลิงพระศพ

Print

ไว้ทุกข์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
      
คณะครู-บุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา แต่งกายไว้ทุกข์ เนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) และร่วมพิธีฯในเวลา ๑๖ นาฬิกา และเวลา ๒๐ นาฬิกา

 

ติดตามโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

Print

ติดตามโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
      
คณะกรรมการติดตามโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Thai Red Cross Volunteers Bureau Harm Prevention : TRC.VB Harm Prevention) มาตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การรณรงค์ด้านสารเสพติด/การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร/การใช้สื่อ-การเล่นเกม/และการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาเพื่อลดอ้วน

 

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย

Print

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โกลด์เม้าท์เท่น วังน้ำเขียวรีสอร์ท

 

ประชุมจัดทำแผนโครงการอัจฉริยะจรรยา

Print
ประชุมจัดทำแผนอัจฉริยะจรรยา  แสดงความยินดี  แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
    นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นางอรุณศรี ศรีแก้ว และนางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน เข้าประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

 


Page 7 of 59

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวาน448
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้952
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3286
mod_vvisit_counterเดือนนี้15708
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10391
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้990127

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 16
IP เครื่องคุณ: 54.224.253.82
,
วันที่ : 31 May , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 156 guests online