โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

Print

ประชุมวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

            นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มาพบปะชี้แจงการจัดงานครบ ๔๐ ปี โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และการสรุปจากการไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 

ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน

Print

ประชุมวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
            ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง นักวิชาการศึกษา สนก.สพฐ. และคณะ จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ในโครงการอัจฉริยะจรรยา จำนวน ๑๒ โรงเรียน เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำแผนการเรียนรู้ด้วย Didactic profile ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นม.เขต ๕ ก่อนการประชุมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิโรจน์ ฉายชูวงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

ศึกษาดูงาน ณ เนเธอร์แลนด์

Print

เนเธอร์แลนด์ ๑  เนเธอร์แลนด์ ๒  เนเธอร์แลนด์ ๓

เนเธอร์แลนด์ ๔  เนเธอร์แลนด์ ๕  เนเธอร์แลนด์ ๖

เนเธอร์แลนด์ ๗  เนเธอร์แลนด์ ๘

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครูวิทยาศาสตร์ และนายทวี ศิลปะ ครูคณิตศาสตร์ ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายนานาชาติ  ณ สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา

 

ประกันคุณภาพ-แสดงความยินดี

Print

ประกันคุณภาพวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

       ประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินตนเอง ในโอกาสนี้  นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครูวิทยาศาสตร์ และนายทวี ศิลปะ ครูคณิตศาสตร์ ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๗

 

จัดทำแผนปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพ

Print

จัดทำแผนปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

       นางรุ่งเดือน  ฉานสูงเนิน  งานแผนงาน ประชุมครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานการปฏิบัติงานตามแผน ปี ๒๕๕๕ ในโอกาสนี้นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ นางสาวทองคำ บูรณางกูร และนางสาวณิชนันท์ ใจสูงเนิน ในโอกาสเรียนจบการศึกษามหาบัณฑิต

 

มอบประกาศนียบัตร

Print

มอบประกาศนียบัตร   ม.๓  ม.๖  ปัจฉิม-ผูกมือ  สังสรรค์

วันนที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

       ภาคเช้า นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีแจกเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  นักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ๑๐ อันดับแรกของโรงเรียน เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย  มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ และภาคค่ำนักเรียนชั้น ม.๖ จัดเลี้ยงอำลา ณ หอประชุมโรงเรียน

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน

Print

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา


เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คลิกดูรายละเอียด

 

ประชุมและแสดงความยินดี

Print
  ประชุม-แสดงความยินดี

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

       ภาคบ่าย นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาจัดสรร งบประมาณสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียน และประชุมก่อนปิดภาคเรียน ในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท. / นางบงกช แซ่เอ็ง,นางสุชาติ โมสูงเนิน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และนายภูวดิษฐ์ เกิดทรง ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก มรภ.นครราชสีมา

 

การแปลผลข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพฯ

Print

อัจฉริยะจรรยาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

            บริษัท ปรัชญาไร้ขีด จำกัด มานำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา โดยจะประชุมวางแผนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

 

การศึกษาดูงานและฝึกอบรม

Print

ศึกษาดูงานและฝึกอบรมวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ/นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/นายทวี ศิลปะ ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการแนะนำ การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

 


Page 8 of 50

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้235
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1357
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6826
mod_vvisit_counterเดือนนี้20193
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว29753
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้623772

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 12
IP เครื่องคุณ: 54.145.238.55
,
วันที่ : 21 Dec , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 13 guests online