โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

๔๐ ปี คืนสู่เหย้า

Print

๔๐ ปี คืนสู่เหย้า   จำปากนคร

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
       คณะศิษย์เก่าโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดงาน "๔๐ ปี คืนสู่เหย้า พบปะสังสรรค์เสวนาศิษย์ฟ้าแดง" ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ ๔๐ ปี และสมทบทุนเพื่อสร้างห้องน้ำสำหรับน้องๆ โดยนางสาวประกาย เลาสูงเนิน บริจาคประเดิมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นายรักไทย เลิศธรรม บริจาคพระเพื่อประมูลหารายได้สมทบทุน

 

ผ้าป่าการศึกษา

Print
ผ้าป่าการศึกษา   ศิษย์เก่าดีเด่น   ผ้าป่ากล้องครูลดาวัลย์

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
    
พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล ผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนสรรหาช้างเผือกและคณะ  นายวีระ ยาวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พ่อค้า ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษาโครงการสรรหาช้างเผือก  (ยอดเงินผ้าป่าการศึกษา ณ วันที่ ๒ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑,๖๒๗,๖๕๘ บาท)

 

เพื่อความสมานฉันท์ ปรองดอง รู้รักสามัคคี

Print
พบนักเรียนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

         นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ต้อนรับและแนะนำร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ และคณะในโอกาสมาพบคณะครู-นักเรียนเพื่อชี้แจง นโยบาย คสช. เพื่อความสมานฉันท์ ปรองดอง รู้รักสามัคคี การป้องกันยาเสพติด

 

 

 

เตรียมความพร้อมฯด้านแอปพลิเคชั่น

Print

applicationวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น จัดรอบรมเตรียมความพร้อมของชุมชนครูสู่ประชาคมอาเซียนด้านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีนายเสกศิษย์ จีระวิทยากรรองผู้อำนวยการฯและนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุลเข้าอบรม

 

พระธรรมฑูต

Print

พระธรรมฑูตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

        คณะพระธรรมทูตอำเภอขามทะเลสอ มาเทศนาธรรมแก่นักเรียน เพื่ออบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม (พระธรรมทูต พระธรรมจาริก หมายถึงภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทำหน้าที่เหมือนทูตทางธรรมหรือทูตของพระศาสนา)

 

ขอบคุณ The Gallipeau & Harris Foundation

Print

  เลี้ยงขอบคุถวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ Khun Lou Gallipeau , Khun Andy Harris , Khun Amara Gumnerdngam และ Khun Chiraporn Chotikabukkana เป็นการขอบคุณคณะจาก The Gallipeau & Harris Foundation ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นปีที่ ๑๓ และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมรายาแกรนด์ มีผู้บริหารและตัวแทนครูจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา,พระทองคำวิทยา,บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒และโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒

 

The Gallipeau & Harris Foundation ขอบคุณ

Print

เลี้ยงขอบคุณวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

        Khun Lou Gallipeau , Khun Andy Harris , Khun Amara Gumnerdngam , Khun Chiraporn Chotikabukkana จัดเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ประสานงาน (ขามทะเลสอวิทยา/พระทองคำวิทยา/บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒/โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒) การมอบทุนการศึกษา The Gallipeau & Harris Foundation ณ ปิยพฤกษ์รีสอร์ท ซึ่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นปีที่ ๑๓ และปีต่อไปจะมอบทุนฯ เป็นครั้งสุดท้าย

 

พิธีไหว้ครู

Print

ไหว้ครู๒๕๕๗วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนฯ พิธีเริ่มจากคณะกรรมการนักเรียนรำชุดมาลาบูชาครู การสวดบูชาครูและปฏิญาณตน นักเรียนตัวแทนห้องนำพานดอกไม้-ธูปเทียนไหว้ครู นักเรียนทุกคนขึ้นไหว้ครู มีคณะศิษย์เก่าที่ระลึกถึงครูมาร่วมไหว้ครู  ผู้อำนวยการฯเจิมหนังสือ และมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครูเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

 

มอบทุน The Gallipeau & Harris Foundation

Print

มอบทุนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุน GHF (The Gallipeau & Harris Foundation) ให้การต้อนรับ Khun Lou Gallipeau , Khun Andy Harris , Khun Amara Gumnerdngam และ Khun Chiraporn Chotikabukkana ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นปีที่ ๑๓  พบปะนักเรียนที่ได้รับทุน และมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน

 

ค่ายธรรมาภิบาล

Print

ค่ายธรรมาภิบาลวันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗

       นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายธรรมาภิบาล  สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิ.ย.๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียน  เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า มีคณะกรรมการนักเรียนและพี่ๆ ทำหน้าที่วิทยากร และเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลการทำกิจกรรม

 


Page 8 of 51

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้597
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1090
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5676
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7409
mod_vvisit_counterเดือนนี้29989
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28410
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้661978

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 13
IP เครื่องคุณ: 54.167.190.76
,
วันที่ : 30 Jan , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 18 guests online