โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ขยายผล STEM

Print

ขยายผลSTEMวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       คณะครูแกนนำที่ไปรับการอบรมปฏิบัติการเพื่อทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา (
Science,Technology,Engineering and Mathematics : STEM) นำความรู้ที่ได้กลับมาขยายผล เพื่อให้นำแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

ม.๖ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Print

คุณธรรม-จริยธรรม ม.๖   ม.๖ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
        นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นำคณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๖ เดินทางไปวัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ก.ค.๒๕๕๗

 

การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม

Print

vaccineวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
      
ร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Cultural Vaccine โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยมีนายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ภาคเช้าให้ความรู้-ข้อคิด การรู้เท่าทันสื่อ เกม สื่อสังคมออนไลน์ โดยนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฐาน      

 

ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน

Print

ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน  ถวายเทียนพรรษา ม.๑

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       คณะครู-นักเรียนเดินทางไปวัดประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา และในช่วงเข้าพรรษาให้นักเรียนลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นักเรียนชั้น ม.๑ (ภาคเช้า) และนักเรียนชั้น ม.ปลาย (ภาคบ่าย) ประกอบพิธี ณ วัดหนองขุ่น

 

ประเพณีถวายเทียนพรรษา

Print

ถวายเทียนพรรษาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานประเพณีถวายเทียนพรรษาและรับเทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆในเขตพื้นที่ของ อบต.

 

อบรมปฏิบัติการ : STEM

Print

อบรมปฏิบัติการ : STEM

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       นายกฤตพล ชุมสกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑ และคณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประกอบด้วย นายอภิศักดิ์ สิงหมารศรี(วิชาการ) ,นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์(การงานฯ),นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล(วิทยาศาสตร์),นางบุญชู รัตนพงศ์(ภาษาต่างประเทศ) และน.ส.ลดาวัลย์ เกษมอมรกุล(คณิตศาสตร์) เข้าอบรมปฏิบัติการเพื่อทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา (Science,Technology,Engineering and Mathematics : STEM) วันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เดอะโกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สนก. เป็นประธานเปิดการอบรม

 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Print

วันสถาปนาลูกเสือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณตรวจกองลูกเสือ และการสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม

Read more...
 

คืนความสุขให้กับคนโคราช

Print

คืนความสุขให้กับคนโคราชวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการฯ คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ต้อนรับนางระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนโคราช โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวรหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ

 

การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ

Print

การนิเทศวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูที่รับผิดชอบงานต่างๆ ต้อนรับคณะนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จาก สพม.เขต ๓๑ ประกอบด้วย นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร (ผอ.ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา) นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ (ผอ.ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์) นางนัยนา พรหมดิเรก (รอง ผอ.โรงเรียนโคราชพิทยาคม) นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์/นางเทียมจันทร์ หมั่นสระเกษ/นางนงลักษณ์ ภูมิรัตน (ผู้ทรงคุณวุฒิ/ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑) โดยมาติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Big Five Learning,การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้,การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,การดำเนินงานแนะแนว และการดำเนินงานด้านอื่นๆ

 

ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรม

Print

ประชุมโรงเรียนในฝันวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ต้อนรับนายธีระวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ นายบัณฑิต ชนะชัย นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑ และคณะ ในการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันเข้าประชุม

 


Page 8 of 52

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้378
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3680
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8106
mod_vvisit_counterเดือนนี้3680
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30946
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้697944

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 20
IP เครื่องคุณ: 54.205.230.3
,
วันที่ : 04 Mar , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 15 guests online