โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

อบรมขยายผล ID Plan & TEPE Online

Print

 

ID Plan & TEPE Online กล้องครูลดาวัลย์

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
         โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดอบรมปฏิบัติการ
"การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง ID Plan & TEPE Online โดยมีนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จากนั้นให้ความรู้และนำปฏิบัติโดย นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล มอบหมายงานให้ครูเขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เข้าเรียนออนไลน์  (TEPE Online) ให้เสร็จสิ้นในช่วงปิดภาคเรียน และส่งรายงานผลทั้ง ๒ รายการ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

ต้อนรับครูดวงรัตน์ ลอยฟู

Print

ต้อนรับครูดวงรัตน์ ลอยฟูวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
     นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  ในการเดินทางมาส่งนางดวงรัตน์ ลอยฟู มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา วิชาเคมี  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

เวลาพาจาก-ภูมิใจมากในหน้าที่

Print

ภาคเช้า-ครูโกวิทย์  ภาคเช้า-ครูอภิศักดิ์  ภาคเช้า-ครูลดาวัลย์  

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
         นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ คณะครู-บุคลากรและนักเรียนร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ คน คือ ครูดารุณี ขวางรัมย์ ครูประเสริฐ จิรพัธนันท์ ครูสุมามาลย์ พันธุ์เจริญ และครูกุลศจี พันเนตร (กล้องครูปนัดดา-ภาคเช้า) (กล้องครูปนัดดา-ภาคค่ำ)  
(กล้องครูลดาวัลย์-ภาคค่ำ)

ภาคค่ำ ครูโกวิทย์

 

 

 

ครองถ้วยพระราชทาน แชมป์ กฟภ.

Print
แชมป์ กฟภ.วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
       การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทีมขามทะเลสอวิทยา ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

Print

ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานประชุมประจำเดือนกันยายน ก่อนวาระการประชุม ประธานมอบของขวัญและอวยพรผู้ที่มีวันเกิดในเดือน สิงหาคม-กันยายน มอบสวัสดิการจากโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา สำหรับผู้ที่บิดา-มารดาเสียชีวิต จากนั้นประชุมตามวาระ

 

อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ มือ-เท้า-ปาก

Print

อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ มือ-เท้า-ปากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
      นายวัฒนา อ้วนไตร สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ มือ-เท้า-ปาก ให้กับกลุ่ม อสม. โดยใช้สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 

ขับขี่ปลอดภัย

Print

ขับขี่ปลอดภัยวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ในการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.๔ เข้าอบรม 
(รูปจาก Khamthalesor Hospital FP.)

 

Symposium 2015

Print

 symposium 2015 รำโทนต้อนรับ-พิธีเปิด  จำ-ปา-ก-นคร เยี่ยมชมบูธ-การประกวด-การแข่งขัน สังสรรค์อัจฉริยะจรรยา ถ่ายภาพ-มอบเกียรติบัตร-พิธิปืด ความภาคภูมิ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
        คณะ ทีมงานจากสนก. คณะผู้บริหาร/คณะครู/คณะนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ "โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" ๑๒ โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ-ร่วมการแสดง-การแข่งขันในงาน
Symposium 2015 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ทุกโรงเรียนจัดบูธแสดงจุดเด่นของโรงเรียน อดีต-ปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตของโรงเรียน มีการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันหมากฮอส และจัดแสดง Best Practice/Project CitiZen/แผนการจัดการเรียนรู้/งานวิจัย/หุ่นยนต์/เครื่องบินพลังยาง/การแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ส.ค.๒๕๕๘ ในพิธีเปิดนายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๓๑,ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัด สพป.นม ๕ เข้าร่วม โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก. สพฐ.เป็นประธานเปิดงาน (กล้องครูอภิศักดิ์ เสน่ห์สาวเหนือ)  (กล้องครูอภิศักดิ์ made in khamso) (กล้องครูลดาวัลย์ ต้อนรับประธาน-ไหว้พระ-รำโทน)      

 
 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๘

Print

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๘วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
       
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การนำเสนอความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ ภูเขาไฟ เครื่องบินพลังยาง จรวดขวดน้ำ แฟนซีรีไซเคิล รวมทั้งได้จัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ไปแล้ว  

 

ประกาศสอบราคา

Print

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คลิกดูรายละเอียด

 

เปิดป้ายชื่อโรงเรียน

Print
เปิดป้ายชื่อโรงเรียนวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ มอบเงินสมทบกองทุนจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ให้เกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก จากนั้น ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียนกับคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และเป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
 


Page 7 of 55

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้458
mod_vvisit_counterเมื่อวาน566
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1502
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3376
mod_vvisit_counterเดือนนี้4348
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15276
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้935566

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 7
IP เครื่องคุณ: 54.159.19.75
,
วันที่ : 09 Feb , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 10 guests online