โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง

Print
การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง(ครูโก)  การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง(ครูลดาวัลย์)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และนักเรียนระดับ ม.ต้นร่วมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง  สอดแทรกการเรียนการสอนตามแนวทางสเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร นายสินมหัต  ฝ่ายลุย นายสำราญ วังนุราช นายชูชีพ สีนอเนตร นางสุจิตรา พิชัย และนายประเสริฐ ศรีจันทร์  กิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สนก. สพฐ.

 

กิจกรรมวันแม่

Print

 

กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันแม(ครูลดาวัลย์)

 วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่  เริ่มจากการวางพานพุ่มสักการะ  กล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ รำอวยพร การร้องเพลงเรารักแม่ของนักเรียนชั้น ม.๖ ตัวแทนแม่-ลูก กล่าวแสดงความรู้สึก และพิธีกราบแม่ของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Print

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันหลากหลาย แสดงนิทรรศการความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และในวันนี้นักเรียนระดับชั้น ม.๕ จัดแสดงละครพูด เรื่องมัทนะพาธา
 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

Print

วัดชากใหญ่  วัดเข้าสุกิม  อ่าวคุ้งกระเบน ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  หาดแหลมสิงห์ ตึกแดง 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเดินทางไปทัศนศึกษาวัดชากใหญ่ วัดเขาสุกิม อ่าวคุ้งกระเบนและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
(อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “อัจฉริยะจรรยา” เช่นเดียวกัน และเดินทางกลับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย

Print

สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกิจกรรม สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย จัดโดย สพม.เขต ๓๑ และส่วนราชการต่างๆ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

ขยายผล STEM

Print

ขยายผลSTEMวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       คณะครูแกนนำที่ไปรับการอบรมปฏิบัติการเพื่อทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา (
Science,Technology,Engineering and Mathematics : STEM) นำความรู้ที่ได้กลับมาขยายผล เพื่อให้นำแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม

Print

vaccineวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
      
ร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Cultural Vaccine โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยมีนายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ภาคเช้าให้ความรู้-ข้อคิด การรู้เท่าทันสื่อ เกม สื่อสังคมออนไลน์ โดยนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฐาน      

 

ประชุมอัจฉริยะจรรยา-จันทบุรี

Print

อัจฉริยะจรรยาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะเดินทางไปโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชุมตามตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา โดยมีการทดลองสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอโครงร่างการวิจัยรายโรงเรียน

 

ม.๖ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Print

คุณธรรม-จริยธรรม ม.๖   ม.๖ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
        นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ นำคณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๖ เดินทางไปวัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ก.ค.๒๕๕๗

 

ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน

Print

ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน  ถวายเทียนพรรษา ม.๑

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       คณะครู-นักเรียนเดินทางไปวัดประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา และในช่วงเข้าพรรษาให้นักเรียนลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี นักเรียนชั้น ม.๑ (ภาคเช้า) และนักเรียนชั้น ม.ปลาย (ภาคบ่าย) ประกอบพิธี ณ วัดหนองขุ่น

 


Page 8 of 53

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้149
mod_vvisit_counterเมื่อวาน617
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้766
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2718
mod_vvisit_counterเดือนนี้20770
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38153
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้753187

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 5
IP เครื่องคุณ: 54.92.255.172
,
วันที่ : 26 Apr , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 7 guests online