โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Talent In Khamso

Print

 

Talent In Khamso  ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยเตรียมงาน Talent In Khamso ครูลดาวัลย์ Talent In Khamso  

 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานเปิดงาน Talent In Khamso เพื่อแสดงอัจฉริยะภาพของนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” มีการแสดงผลงานตามพหุปัญญา ๘ ด้าน โครงงานคุณธรรม

 

ประชุมสัมมนาอัจฉริยะจรรยา

Print

ประชุมสัมมนา โรงเรียนไชยปราการ ประชุมสัมมนา โรงเรียนชลประทานผาแตก ประชุมสัมมนา ครูอภิศักดิ์   

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัญจรโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” ณ โรงเรียนไชยปราการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง VARK Model  และโรงเรียนชลประทานผาแตก เรื่อง การจัดกระบวนรการเรียนรู้ด้วย STEM Education

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา

Print

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
   โครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนอัจฉริยะจรรยาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญา ๘ ด้านดังนี้


      ๑. พหุปัญญาด้านการฟังและการใช้ภาษา(คลิกดูรูป)

      ๒. พหุปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์(คลิกดูรูป)

      ๓. พหุปัญญาทางด้านมิติสัมพันธ์(คลิกดูรูป)

      ๔. พหุปัญญาทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ(คลิกดูรูป)

      ๕. พหุปัญญาทางด้านดนตรี(คลิกดูรูป)

      ๖. พหุปัญญาทางด้านการเข้ากับผู้อื่น(คลิกดูรูป)   ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย(คลิกดูรูป)

      ๗. พหุปัญญาทางด้านการเข้าใจตนเอง(คลิกดูรูป)

      ๘. พหุปัญญาทางด้านความเข้าใจธรรมชาติ(คลิกดูรูป)

 

พิธีกรน้อย

Print
พิธีกรน้อยวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการโรงเรียนส่งเสริมศัก
ยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ “โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา” โดยกลุ่มสาระฯภาษษไทยและภาษาต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามพหุปัญญาด้านการฟังและการใช้ภาษา จัดโครงการอบรมพิธีกรน้อย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะวิทยากรนำทีมโดยนายณัฐวุฒิ เภสัชชา อดีตรองผู้อำนวยการ สพป.นม.เขต ๕
 

ผู้ว่าพาปั่น ชมเมืองขามทะเลสอ

Print
ผู้ว่าพาปั่นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมผู้ว่าพาปั่น ชมเมืองขามทะเลสอ โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดหลักร้อย ผ่านมาทางบ้านมะขามเฒ่า บ้านโคกสะออน บ้านขามทะเลสอ และผ่านหน้าโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และพักที่หน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะที่หน้าโรงเรียน
 

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

Print
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ วันครู -ครูลดาวัลย์ 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นยเสกศิษย์จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ภาคเช้าพิธีบูชาครู มอบรางวัล (ผู้อำนวยการไกศร รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC Award และคณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี) ภาคบ่ายแข่งขันกีฬา และภาคค่ำพบปะสังสรรค์ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

ม.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดบ้านไร่

Print
ม.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดบ้านไร่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
      คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑ นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 

ม.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่พิมาย

Print
ม.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่พิมายวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
       คณะครู ม.๒ นำนักเรียนระดับชั้น ม.๒ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ปราสาทหินพิมาย
 

ม.๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print
ม.๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
      คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓ นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

สวัสดีปีใหม่-ขอบคุณจราจร

Print
สวัสดีปีใหม่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
             นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบของขวัญเพื่อขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ตำรวจจราจร ที่ให้บริการดูแลการเดินทางบริเวณหน้าโรงเรียนให้ปลอดภัยทั้งภาคเช้าและภาคเย็น ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
 

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

Print
ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
      
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู ๒ ราย/ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
 

เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชน

Print
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
        คณะครูระดับชั้น ม.๑ นำนักเรียนชั้น ม.๑ ม.๕/๔-๕ ไปเรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านน้ำฉ่า เรียนรู้การทำอาหารประจำบ้าน การเกษตรแบบพอเพียง  

 


Page 7 of 61

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้305
mod_vvisit_counterเมื่อวาน614
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2685
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3165
mod_vvisit_counterเดือนนี้9852
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12635
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้1012929

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 3
IP เครื่องคุณ: 54.162.8.162
,
วันที่ : 23 Jul , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 3 guests online