โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เพื่อความสมานฉันท์ ปรองดอง รู้รักสามัคคี

Print
พบนักเรียนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

         นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ต้อนรับและแนะนำร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ และคณะในโอกาสมาพบคณะครู-นักเรียนเพื่อชี้แจง นโยบาย คสช. เพื่อความสมานฉันท์ ปรองดอง รู้รักสามัคคี การป้องกันยาเสพติด

 

 

 

เตรียมความพร้อมฯด้านแอปพลิเคชั่น

Print

applicationวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น จัดรอบรมเตรียมความพร้อมของชุมชนครูสู่ประชาคมอาเซียนด้านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีนายเสกศิษย์ จีระวิทยากรรองผู้อำนวยการฯและนายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุลเข้าอบรม

 

พระธรรมฑูต

Print

พระธรรมฑูตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

        คณะพระธรรมทูตอำเภอขามทะเลสอ มาเทศนาธรรมแก่นักเรียน เพื่ออบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม (พระธรรมทูต พระธรรมจาริก หมายถึงภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทำหน้าที่เหมือนทูตทางธรรมหรือทูตของพระศาสนา)

 

พิธีไหว้ครู

Print

ไหว้ครู๒๕๕๗วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนฯ พิธีเริ่มจากคณะกรรมการนักเรียนรำชุดมาลาบูชาครู การสวดบูชาครูและปฏิญาณตน นักเรียนตัวแทนห้องนำพานดอกไม้-ธูปเทียนไหว้ครู นักเรียนทุกคนขึ้นไหว้ครู มีคณะศิษย์เก่าที่ระลึกถึงครูมาร่วมไหว้ครู  ผู้อำนวยการฯเจิมหนังสือ และมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครูเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

 

ขอบคุณ The Gallipeau & Harris Foundation

Print

  เลี้ยงขอบคุถวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ Khun Lou Gallipeau , Khun Andy Harris , Khun Amara Gumnerdngam และ Khun Chiraporn Chotikabukkana เป็นการขอบคุณคณะจาก The Gallipeau & Harris Foundation ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นปีที่ ๑๓ และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมรายาแกรนด์ มีผู้บริหารและตัวแทนครูจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา,พระทองคำวิทยา,บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒และโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒

 

มอบทุน The Gallipeau & Harris Foundation

Print

มอบทุนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุน GHF (The Gallipeau & Harris Foundation) ให้การต้อนรับ Khun Lou Gallipeau , Khun Andy Harris , Khun Amara Gumnerdngam และ Khun Chiraporn Chotikabukkana ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นปีที่ ๑๓  พบปะนักเรียนที่ได้รับทุน และมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน

 

The Gallipeau & Harris Foundation ขอบคุณ

Print

เลี้ยงขอบคุณวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

        Khun Lou Gallipeau , Khun Andy Harris , Khun Amara Gumnerdngam , Khun Chiraporn Chotikabukkana จัดเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ประสานงาน (ขามทะเลสอวิทยา/พระทองคำวิทยา/บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒/โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒) การมอบทุนการศึกษา The Gallipeau & Harris Foundation ณ ปิยพฤกษ์รีสอร์ท ซึ่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นปีที่ ๑๓ และปีต่อไปจะมอบทุนฯ เป็นครั้งสุดท้าย

 

ค่ายธรรมาภิบาล

Print

ค่ายธรรมาภิบาลวันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗

       นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายธรรมาภิบาล  สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิ.ย.๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียน  เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า มีคณะกรรมการนักเรียนและพี่ๆ ทำหน้าที่วิทยากร และเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลการทำกิจกรรม

 

แชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)

Print

แชลเลนจ์เดย์วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
      วันนี้บริเวณสนามโรงเรียน นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักเรียน ร่วมออกกำลังกายเนื่องในวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" (Challenge Day) โครงการดังกล่าวเป็นการเชิญชวนประชาชนให้ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย อย่างต่ำ ๑๕ นาที เพื่อสุขภาพกาย-สุขภาพใจที่ดี นำโดยมีครูยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

ประชุมปฏิบัติการ "อัจฉริยะจรรยา"

Print

อบรมปฏิบัติการวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร (รองผู้อำนวยการฯ) นายประเสริฐ ศรีจันทร์ (ศน.สพม.เขต ๓๑) นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล (ครู ICT) และนางอรุณศรี ศรีแก้ว (ครูวิชาการ) ประชุมปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา ณ เจริญรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พ.ค.๒๕๕๗ มีโรงเรียนในโครงการฯ ๑๒ โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม เพื่อรับวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ  และรับป้ายโลโก้ จาก ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สนก.

 

แสดงความยินดี

Print

แสดงความยินดีวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗   

       นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนคณะครูแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย / แสดงความยินดีกับ นายวริษฐ์ ทัศนะจารุพงศ์ น.ส.ภัทรชา ถนอมพลกรัง ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม รับกิตติบัตร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

ประชุมก่อนเปิดเรียน

Print

ประชุมก่อนเปิดเรียนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานประชุมวางแผนเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา โดยมีการประชุมมาตั้งแต่ วันที่ ๙ พ.ค. พบกับ ดร.ไพศาล จาก Symbrain และประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ ๑๒,๑๔ พ.ค. เพื่อจัดทำแผนบูรณาการระดับชั้น  

 


Page 25 of 61

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้339
mod_vvisit_counterเมื่อวาน391
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1747
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2747
mod_vvisit_counterเดือนนี้12588
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16023
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้1003030

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 8
IP เครื่องคุณ: 54.80.126.132
,
วันที่ : 30 Jun , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 6 guests online