โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียน

Print

ปฐมนิเทศและรับมอบตัววันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง-นักเรียน ในการปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  เพื่อชี้แจงนโยบายและจ่ายเงินค่าเสื้อผ้า-ค่าอุปกรณ์ แก่นักเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  (ดูภาพต่อที่ปฐมนิเทศ)

 

ประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์ฯ

Print

ประชุมเลขานุการศูนย์ฯ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
       โครงการโรงเรียนในฝัน จัดประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พ.ค.๒๕๕๕ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บุคลากรในโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ๒ คน คือ นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล (เลขานุการศูนย์ฯเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้) และนายชนะกรณ์ รัตนพงศ์ (เลขานุการศูนย์ฯสุขศึกษาและพลศึกษา)

 

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

Print

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยนางสุดสวาท สนจุมภะ นายอดุลย์รัตน์ วีระพันธ์ยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เวลา ๒๒.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

Read more...
 

ม.๖ เลี้ยงสังสรรค์

Print
สังสรรค์วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
      (ภาคค่ำ)นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานงานเลี้ยงที่คณะนักเรียนชั้น ม.๖ (รุ่นที่ ๒๐) จัดขึ้นเพื่อสังสรรค์ในโอกาสที่จบการศึกษา มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อน รำลึกถึงคณะครูและรักในสถาบัน
 

มอบใบประกาศนียบัตร

Print
มอบใบประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ชั้น ม.๖ ที่จบการศึกษา /มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนน
O-NET สูง ๑๐ ลำดับแรก/มอบเกียรติบัตรนักเรียนเจ้าหน้าที่ออมทรัพย์เพื่อมีใช้/มอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และผูกข้อมืออวยพรนักเรียน(คณะกรรมการนักเรียนจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ได้สวยงาม)
 

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

Print
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
      (ภาคบ่าย) นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับและรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ ๖ เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ สพม.เขต ๓๑ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยนายโกศล พงษ์พานิช
  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และนายมานพ เอื้อศิลามงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Print
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยน.ส.ทองคำ บูรณางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระฯและคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ครูสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมครูสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  และเตรียมสู่อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวในปี ๒๕๕๘ การอบรมจัด ๒ วันต่อเนื่อง
 

ศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพฯภายนอก

Print
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอกวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
       (ภาคบ่าย) นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับนายวิลาส ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม และคณะครู รวม ๒๘ คน ในการมาศึกษาดูงานและเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ ๓ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขามทะเลสอที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้แต่ละข้อเป็นผู้ให้คำแนะนำ
 

อบรม"โรงเรียนมาตรฐานสากล"

Print
โรงเรียนมาตรฐานสากลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
      (ภาคเช้า) นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้หลักการและการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากนายณกุล เนาว์ช้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง มาเป็นวิทยากร ให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสู่เป้าหมายและนำทำแนวทางโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

Print
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
      นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายปรีชา ภูมิรัตน บิดาของ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ (ภาพโดยครูลดาวัลย์ เกษมอมรกุล)
 


Page 29 of 51

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้201
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1061
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3099
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7548
mod_vvisit_counterเดือนนี้26490
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28410
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้658479

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 7
IP เครื่องคุณ: 54.145.158.70
,
วันที่ : 27 Jan , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 8 guests online