"นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาฯ กพฐ.เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(ค่ายพัฒนาครูและนักเรียนผู้นำเครือข่ายวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช )"