โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Print
mcmk
 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-กลุ่มศิลปะ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-กลุ่มการงานอาชีพฯ mcmk-phy ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ขกลุ่มทั่วไป ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-มอบเกียรติบัตร ๑
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หลักสูตรละ ๑ เดือน โดยมีกิจกรรม ๔ หมวดหมู่ คือ ด้านพลศึกษา ด้านศิลปะ ด้านการงานอาชีพและด้านทั่วไป ขณะนี้ครบหลักสูตรแล้วจึงมอบวุฒิบัตร ให้นักเรียนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม โดยนายทวี ศิลปะ หัวหน้างานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กล่าวรายงาน และนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน
 

ประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน

Print
ประชุมยกระดับวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยากรให้ความรู้โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๑
 

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

Print
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไกรศร ทองมูลชัย เป็นประธานประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดกับบุคลากร และประชุมตามวาระ
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๙

Print

Recycle Fashion  พิธีเปิด  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
         เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาส
ตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมเครื่องร่อน แฟนซีรีไซเคิลเพื่อรณรงค์เชิญชวนการลดปริมาณขยะ กิจกรรมการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ

 

นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพ

Print
นิเทศติดตาม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
           สพม.เขต ๓๑ นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
  นำโดยนายเอื้อ  ทรวงโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และคณะประกอบด้วย นายมงคล  ไหมล้วน ผอ.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ /นางสมจิต  มุ่งกลาง  ผอ.โรงเรียนโคราชพิทยาคม/นางณัชชา  ศรีแสงปาง  ผอ.โรงเรียนพุดซา และนายเกรียงศักดิ์  ศรีไพโรจน์ ศน.สพม.เขต ๓๑ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร นางสุชัญณิชา สีทานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูลโรงเรียนและรับการนิเทศ

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

Print

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
            ภาคเช้า นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ-คณะครู ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ณ วัดหนองขุ่น จากนั้นร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

Print

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ การวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่ครู-นักเรียนแกนนำระบบต้านสิ่งเสพติด การกราบแม่ และการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน ระดับชั้น ม.๖

 

การนำเสนอนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน

Print

การนำเสนอนวัตกรรม โรงเรียนในฝันวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
      ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ เป็นประธานเปิดการประชุม การนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (
Best Practices) ของผู้บริหาร-ครู โรงเรียนในฝัน จัดโดยกลุ่มนิเทศ สพม.เขต ๓๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

 

ประชุมปฏิบัติการ DLIT

Print
ประชุมปฏิบัติการ DLIT

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

      นางสุชัญณิชา สีทานอก รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๑ และคณะวิทยากรแกนนำ DLIT และผู้เข้าประชุมปฏิบัติการการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) สำหรับครูจำนวน ๑๐ โรงเรียน ๆ ๑๐ คน และตัวแทนครู ๕ กลุ่มสาระฯ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง E-Classroom (ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตัวแทนโรงเรียน ๆ ละ ๑ คน (นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ เป็นวิทยากร) เข้าประชุม ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุม ณ โรงเรียนเมืองคง) ก่อนพิธีปิดนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประชุมและกล่าวปิดการประชุม

 

 

ต้อนรับครูทรงศักดิ์ คำโฮง

Print
ต้อนรับครูทรงศักดิ์ คำโฮงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ นางสุชัญณิชา สีทานอก รองผู้อำนวยการฯ คณะครูให้การต้อนรับผู้อำนว
ยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกและคณะครูที่เดินทางมาส่งครูทรงศักดิ์ คำโฮง ในการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เพื่อช่วยดูแลทีมวอลเลย์บอล
 

English Camp

Print

English campวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม ค่ายภาษาอังกฤษ (
English Camp) จัดโดยนางสาวทองคำ บูรณางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณะครูจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาให้กับนักเรียน

 

ตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่

Print

ตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
       โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ใหม่ โดยมีครูสมบูรณ์ สุคนธพงศ์ ประสานงานดำเนินการและตกแต่งพื้นที่ ฝ่ายอาคารสถานที่จัดสวนหย่อม
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู-บุคลากร ร่วมประกอบพิธีเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นศาลใหม่

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 63

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวาน525
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้59
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2873
mod_vvisit_counterเดือนนี้10938
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13565
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้1027580

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 4
IP เครื่องคุณ: 23.20.12.34
,
วันที่ : 27 Aug , 2016
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 8 guests online