โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Print

วันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ตรวจกองลูกเสือ และการสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงได้ยึดถือวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ)

 

สพม.เขต ๓๑ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

Print

สพม.เขต ๓๑ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
     นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯเข้าร่วมประชุม
กับ สพม.๓๑ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมไพลิน ร.ร.ชุมพวงศึกษา

 

อบรมแกนนำโครงงานคุณธรรม

Print

อบรมแกนนำโครงงานคุณธรรมวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม (
Moral project) และสำนึกพลเมือง (Citizen project)(โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนายอัษฎางค์-นางวิไลพร ทองดี ครูโรงเรียนพึงพะไลและทีมนักเรียนโรงเรียนบึงพะไลเป็นวิทยากร ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯดำเนินการจัดอบรม มีตัวแทนนักเรียนห้องละ ๕ คนเข้าอบรม

 

ผู้มีความประพฤติดี ๒๕๕๘

Print

ผู้มีความประพฤติดี ๒๕๕๘วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ แสดงความยินดีกับนายมนต์ธัช ดิกขุนทด และนางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่อง
ว่ามีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทั้งสองคน

 

Olympic day 2015

Print

Olympic day 2015วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
     คณะครู-นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
Olympic Day 2015 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ (His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5th December 2007 Sports Complex)

 

ประชุมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา กทม.

Print

 ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา  โรงเรียนวัดเจ้ามูล  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ๒

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
         นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูรวม ๖ คนเข้าร่วมประชุมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูลและโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

ประดับเข็มอัจฉริยะจรรยา

Print
ประดับเข็มอัจฉริยะจรรยา  ประดับเข็มอัจฉริยะจรรยา

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
         นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการ และครูอาวุโส ในการประดับเข็ม “อัจฉริยะจรรยา” ให้คณะครู และครูประจำชั้นประดับเข็มให้นักเรียนที่ปรึกษา จากนั้นคณะครูร่วมถ่ายภาพหน้าป้ายโรงเรียนเนื่องจากจะทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่  (กล้องครูลดาวัลย์)

 

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

Print

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
           นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นปร
ะธานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ก่อนเข้าวาระการประชุมได้มอบของขวัญและอวยพรสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน จำนวน ๘ คน
จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

 

พระธรรมฑูต

Print

พระธรรมฑูตวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
          นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู-นักเรียนเข้ารับฟังเทศนาธรรมจากคณะสงฆ์ อำเภอขามทะเลสอ  ณ หอประชุมโรงเรียน  เพื่อการปฏิบัติตนตามหลักพร
ะพุทธศาสนา

 

มอบรางวัลผู้เรียนดีและเกียรติบัตรผู้เสียสละ

Print

มอบรางวัลผู้เรียนดีและเกียรติบัตรผู้เสียสละวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ทำหน้าที่ประธาน-คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

มอบทุนโครงการสรรหาช้างเผือก ๒๕๕๘

Print

มอบทุนโครงการสรรหาช้างเผือกวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
       ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนโครงกา
รสรรหาช้างเผือกได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๓ ทุนๆละ ๓
,๖๐๐ บาทและทุนช้างเผือก ๑ ทุนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๙๗,๘๐๐ บาท (เป็นทุนต่อเนื่อง ๓ ปี ๕ ราย / ทุนต่อเนื่อง ๒ ปี ๑๒ ราย /และรับทุนปีแรก ๖ ราย และทุนช้างเผือก ๑ รายได้แก่ น.ส.จิรวรรณ เหงี่ยมสูงเนิน นศ.ปีที่ ๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา)  ปีนี้เป็นปีที่ ๑๑ คงเหลือเงินในกองทุน หลังจากจ่ายทุนการศึกษา จำนวน  ๑,๔๕๘,๕๕๖  บาท(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบหกบาท)

Read more...
 

พิธีไหว้ครู ๒๕๕๘

Print

 

 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศิษย์เก่า และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ก่อนพิธีปลูกต้นไม้บริเวณรั้วหน้าโรงเรียน ถ่ายภาพกับป้ายโรงเรียนเนื่องจากจะมีการสร้างป้ายโรงเรียนใหม่ หลังพิธีไหว้ครูนักเรียนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน (กล้องครูลดาวัลย์)  (กล้องครูอภิศักดิ์)

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 46

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้446
mod_vvisit_counterเมื่อวาน633
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1079
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3983
mod_vvisit_counterเดือนนี้3522
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19790
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้808211

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 11
IP เครื่องคุณ: 54.90.135.178
,
วันที่ : 06 Jul , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 32 guests online