โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Print

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการแข่งขันวาดภาพระบายสี การตอบปัญหาออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การจัดป้ายนิเทศ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีคำขวัญว่า
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

Read more...
 

ม.๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

Print

ม.๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
      คณะครู-นักเรียนระดับชั้น ม.๔ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช
.)(National Science Museum) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ / อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ไชยมงคลและวัดพนัญเชิงวรวิหาร /และตลาดน้ำอโยธยา 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Print

วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
     นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอขามทะเลสอ

 

การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง

Print
การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง(ครูโก)  การออกแบบและการสร้างเครื่องบินพลังยาง(ครูลดาวัลย์)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
      
นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และนักเรียนระดับ ม.ต้นร่วมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง  สอดแทรกการเรียนการสอนตามแนวทางสเต็มศึกษา (STEM Education) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร นายสินมหัต  ฝ่ายลุย นายสำราญ วังนุราช นายชูชีพ สีนอเนตร นางสุจิตรา พิชัย และนายประเสริฐ ศรีจันทร์  กิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สนก. สพฐ.

 

กิจกรรมวันแม่

Print

 

กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันแม(ครูลดาวัลย์)

 วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗

       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่  เริ่มจากการวางพานพุ่มสักการะ  กล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ รำอวยพร การร้องเพลงเรารักแม่ของนักเรียนชั้น ม.๖ ตัวแทนแม่-ลูก กล่าวแสดงความรู้สึก และพิธีกราบแม่ของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา

Print

วัดชากใหญ่  วัดเข้าสุกิม  อ่าวคุ้งกระเบน ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  หาดแหลมสิงห์ ตึกแดง 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเดินทางไปทัศนศึกษาวัดชากใหญ่ วัดเขาสุกิม อ่าวคุ้งกระเบนและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
(อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “อัจฉริยะจรรยา” เช่นเดียวกัน และเดินทางกลับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

ประชุมอัจฉริยะจรรยา-จันทบุรี

Print

อัจฉริยะจรรยาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะเดินทางไปโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชุมตามตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑อัจฉริยะจรรยา โดยมีการทดลองสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอโครงร่างการวิจัยรายโรงเรียน

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Print

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันหลากหลาย แสดงนิทรรศการความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และในวันนี้นักเรียนระดับชั้น ม.๕ จัดแสดงละครพูด เรื่องมัทนะพาธา
 

สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย

Print

สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทยวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       นายประเสริฐ ศิลปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมกิจกรรม สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย จัดโดย สพม.เขต ๓๑ และส่วนราชการต่างๆ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

ขยายผล STEM

Print

ขยายผลSTEMวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       คณะครูแกนนำที่ไปรับการอบรมปฏิบัติการเพื่อทักษะและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา (
Science,Technology,Engineering and Mathematics : STEM) นำความรู้ที่ได้กลับมาขยายผล เพื่อให้นำแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 46

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้256
mod_vvisit_counterเมื่อวาน683
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2633
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3791
mod_vvisit_counterเดือนนี้11415
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18163
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้514258

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 10
IP เครื่องคุณ: 54.234.156.131
,
วันที่ : 21 Aug , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 22 guests online