โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

วันภาษาไทยแห่งชาติ

Print

วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร มองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม แต่เนื่องจากตรงกับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จึงเลื่อนมาจัดในวันนี้ เริ่มจากการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ และนักเรียนระดับชั้น ม.๕

 

พิธีถวายเทียนพรรษา ๒๕๕๘

Print

ถวานเทียนพรรษา ๕๘วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียน  โดยมีอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธี

 

 

การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ

Print

  การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ การฝึกประสบการณ์ ๒ การฝึกประสบการณ์ ๓ การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ ๔ การฝึกประสบการณ์ ๕
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
        นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ จำนวน ๘ คน ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

Print

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
      นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ก่อนเข้าวาระการประชุมได้มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนนี้และแสดงความยินดีกับน.ส.ภัชชฎาโอษคลัง ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปเป็นศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑

 

ถวายพระพร

Print
อาเศียรวาทวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       นาย ไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร ถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิล DTV

 

ม.๖ ปฏิบัติธรรม

Print

 

ม.๖ ปฏิบัติธรรม   ม.๖ ปฏิบัติธรรม ๓

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต ณ วัดใหม่สันติ (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๖) ตำบลดอนมะเกลือ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ก.ค.๒๕๕๘ มีหลวงปู่ดำ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด มีพระพุทธบาท พระบรมสารีริกธาตุและเป็นวัดที่มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเป็นประจำ และนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมพิธีปิดโครงการฯ

 

ประชุมโรงเรียนในฝัน

Print

ม.๖ ปฏิบัติธรรมวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
      
นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เป็นประธานการประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน โดยนายบัณฑิต  ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายโครงการฯ  และการกรอกข้อมูลโรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

 

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น

Print

 อบรมการสร้างภาพยนตร์สั้น   อบรมการสร้างภาพยนตร์สั้น ๒  อบรมการสร้างภาพยนตร์สั้น ๓

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
      
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์
ข่าวเยาวชนไทยสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่ความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับเกียรติจากนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาชมผลงาน มอบรางวัล แจกเกียรติบัตรและปิดการอบร

 

English Camp

Print

English Campวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ (
English Camp) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

 

ติดตามและประเมินคุณภาพ

Print

ติดตามและประเมินคุณภาพวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
       คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายใน นำโดยนายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์และคณะ มาติตตามและประเมินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยมีนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูให้ข้อมูล

 

ธนาคารโรงเรียน

Print

ธนาคารโรงเรียนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘          
      
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน  จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  โดยได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  จัดอบรมนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ได้บริการเปิดบัญชีเพื่อฝาก-ถอนเงิน  ในวันราชการ ช่วงพักกลางวัน และนำเงินฝากธนาคารออมสินสาขาโคกกรวดทุกวัน  เพื่อปลูกฝังการประหยัด และออมทรัพย์วันนี้ วันหน้าชีวิตสดใส

 

อบรมการสร้างภาพยนตร์สั้น

Print

 

อบรมการสร้างภาพยนตร์สั้น ๑  อบรมภาพยนตร์สั้น ๒  อบรมการสร้างภาพยนตร์สั้น ๓   

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
          ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง
 
ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป สนก. สพฐ.ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น (โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา) โดยมีนายวิโรจน์ ฉายชูวงศ์ ประธานเครือข่ายโครงการฯ กล่าวรายงาน นายไกรศร  ทองมูลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครูโกวิทย์ ครูปนัดดาและนักเรียนจำนวน ๖ คนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เขาใหญ่นิวซีแลนด์ 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 48

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้280
mod_vvisit_counterเมื่อวาน744
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1465
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4701
mod_vvisit_counterเดือนนี้1947
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20352
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้826988

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 12
IP เครื่องคุณ: 54.83.126.155
,
วันที่ : 04 Aug , 2015
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 32 guests online