โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สังกัด สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑) ===== โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง=====โรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด=====ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา(วอลเลย์บอล)===== ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย===โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา====www.ksv.ac.th====

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ประชุมสัญจร "โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" ภาคเหนือ

Print

ประชุมอัจฉริยะจรรยา

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
        นายไกรศร  ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา พร้อมด้วยคณะครู รวม ๑๙ คน เข้าร่วมประชุมสัญจร "โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" ภาคเหนือ โดยมีโรงเรียนชลประทานผาแตก และโรงเรียนไชยปราการเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมวันแรกเริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพครู เดินทางไปโรงเรียนชลประทานผาแตก ชมการแสดงอัจฉริยะของนักเรียน การนำเสนอโครงวิจัย วันที่ ๒๑ พ.ย.เดินทางไปโรงเรียนไชยปราการชมนิทรรศการ การนำเสนอ Best Practiceของครูกลุ่มสาระฯการงานฯ เดินทางไปศูนย์เกษตรหลวงอ่างขาง วันที่ ๒๒ พ.ย.เดินทางไปแม่สาย ข้ามฝั่งไปประเทศพม่า วันที่ ๒๓ พ.ย. ประชุมผู้บริหาร และเดินทางกลับ

 

อาเศียรวาทถวายพระพร

Print

อาเศียรวาทถวายพระพรวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

       นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร/และคณะครูร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิล DTV

 
 

สอบนักธรรมสนามหลวง

Print

สอบนักธรรมวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
     
นายไกรศร  ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  และนายเสกศิษย์  จีระวิทยากร รองผู้อำนวยการ มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ชั้นโทและชั้นตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผู้อำนวยการฯอ่านสาส์นกล่าวเปิดสอบนักธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๗  โดยมีพระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์แก่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและนักเรียนที่จะเข้าสอบ

 

ลงนามถวายพระพร

Print

สอบนักธรรมสนามหลวงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

       ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร นายไกรศร  ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาไปร่วมลงนามด้วย 
 

สืบสานประเพณีลอยกระทง

Print
ลอยกระทงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

       คณะครู-นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ณ บริเวณอ่างหนองคู อ.ขามทะเลสอ ครูและนักเรียนมีความสุขถ้วนหน้า

 

แชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ"

Print
แชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
       นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมขามทะเลสอวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี แข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" (PEA) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ชิงชนะเลิศวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๕๗ ผลการแข่งขันทีมขามทะเลสอวิทยาชนะเลิศ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมเชียร์และรับถ้วยพระราชทานฯ
 

นิเทศการใช้สื่อ Sky Cambridge

Print

นิเทศการใช้สื่อ Sky Cambridgeวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
       เนื่องจากโรงเรียนได้รับสื่อจาก สพฐ. ชุด Sky Cambridge จำนวน ๑๕ ชุด ประกอบด้วยสื่อในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงจัดนิเทศการใช้สื่อ โดยมีข้อตกลงว่าครูทุกคนต้องนำสื่อไปใช้อย่างน้อย ๑ วิชา การนำไปใช้มีแนวทางดังนี้


            ๑. สื่อ ๑ ชุด:นักเรียน ๑ ห้อง โดยครูผู้สอนเปิดฉายผ่านโปรเจคเตอร์
            ๒. สื่อ ๑๕ ชุด:นักเรียน ๑ ห้อง (คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง:นักเรียน ๒-๓ คน ที่ห้อง
E-classroom)
            ๓. ให้นักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ยืมสื่อเพื่อศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
           
ทั้ง นี้ครูระดับชั้น ม.๓ ทั้ง ๓ กลุ่มสาระฯ ต้องรายงานผลการใช้ในวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๕๗ จึงให้ใช้สื่อ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ พ.ย.๒๕๕๗ ที่ห้อง E-classroom

 

จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ Sky Cambridge

Print

Sky Cambridgeวันที่ ๕,๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
            โรงเรียนได้รับสื่อจาก สพฐ. ชุด
Sky Cambridge จำนวน ๑๕ ชุด ประกอบด้วยสื่อในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ครูระดับชั้น ม.๓ ทั้ง ๓ กลุ่มสาระฯ ได้ใช้สื่อ  ๑๕ ชุด : นักเรียน ๑ ห้อง (คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง:นักเรียน ๒-๓ คน ที่ห้อง E-classroom)  เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงาน  และครูระดับชั้นอื่นๆ จะนำนักเรียนเข้าใช้สื่อในช่วงต่อ ๆ ไป  หากได้รับ Hard Lock เพิ่มจะดีมากเพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อ ๑ ชุด : นักเรียน ๑ คน

 

ผู้อำนวยการคารวะนายอำเภอ

Print
ผู้อำนวยการคาระวะนายอำเภอวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
        นายไกรศร  ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าคารวะร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอขามทะเลสอ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ
 

ประชุมปรับโครงสร้างการบริหารงาน

Print

ครูต้นแบบภาษาไทยวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
     นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประชุมปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  และแสดงความยินดีกับนางสุชาติ โมสูงเนิน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมครูต้นแบบภาษาไทย ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมสำคัญ(Big Five) และนางพรรณอร เชื้อมั่ง รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมครูต้นแบบภาษาไทย ด้านการแต่งคำประพันธ์

โครงสร้างการบริหารงานที่กำลังปรับปรุง PDF  โครงสร้างการบริหารงานที่กำลังปรับปรุง DOCX

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 48

สถิติผู้เยี่ยมชม

>>>เริ่มนับตั้งแต่ 5 ต.ค.2552<<<
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้230
mod_vvisit_counterเมื่อวาน948
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้230
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7364
mod_vvisit_counterเดือนนี้22867
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว32836
mod_vvisit_counterรวมถึงขณะนี้596693

Online( 20 นาทีที่แล้ว): 11
IP เครื่องคุณ: 54.237.57.53
,
วันที่ : 23 Nov , 2014
ksv@ksv.ac.th

บุคลากร ขทส.

รางวัลเกียรติยศ

แบบสำรวจ Polls

กิจกรรมยามว่างที่อยากทำมากที่สุด
 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 12 guests online